9.00 - 17.00 val.
Gyva (atsijungę)
 

Gyventojų pajamų mokestis

 
Pagrindinis teisės aktas - Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (toliau - GPMĮ).
 
Mokesčio mokėtojai:

Pajamų mokestį turi mokėti pajamų gavę:
 1. 1. nuolatiniai Lietuvos gyventojai,
 2. 2. nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, pajamų mokestį mokantys nuo pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje.

Mokestinis laikotarpis - Kalendoriniai metai

Mokesčio objektas:

1. Visos nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje ir ne Lietuvoje;
2. Šios nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos:

per nuolatinę bazę vykdomos individualios veiklos pajamos ir užsienio valstybėse  gautos arba uždirbtos pajamos, priskiriamos tai  nuolatinei  bazei  Lietuvoje  tuo  atveju,  kai  tos pajamos susijusios su   nenuolatinio   Lietuvos  gyventojo  veikla  per nuolatinę  bazę  Lietuvoje,  taip  pat šios ne per nuolatinę bazę gautos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje:

 •     palūkanos, išskyrus palūkanas už Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius;
 •     pajamos iš paskirstytojo pelno ir išmokos valdybos ir stebėtojų tarybos nariams;
 •     pajamos už nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, esančio Lietuvoje, nuomą;
 •     honoraras, įskaitant GPMĮ 5 str. 6 dalyje nustatytus atvejus;
 •     su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;
 •     sporto veiklos pajamos, įskaitant pajamas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su šia veikla, nesvarbu, ar jos išmokamos tiesiogiai sportininkui ar trečiajam asmeniui, veikiančiam sportininko vardu;
 •     atlikėjų veiklos pajamos, įskaitant pajamas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su šia veikla, nesvarbu, ar jos išmokamos tiesiogiai  atlikėjui ar trečiajam asmeniui, veikiančiam atlikėjo vardu;
 •     pajamos, gautos už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos  Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir  šis  daiktas  yra  (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, taip pat nekilnojamąjį daiktą, esantį Lietuvoje;
 •     kompensacijos už autorių arba gretutinių teisių pažeidimus.
 
Pajamų mokesčio tarifas:

20 % - Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių metinių pajamų (neįskaitant apskaičiuotų 2018 m. ar anksčiau) dalis, neviršijanti**:
32 % - 2020 m. ir vėliau;
27 % - 2019 m.
15 % - Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių metinių pajamų (neįskaitant apskaičiuotų 2018 m. ar anksčiau) dalis, viršijanti**: 2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, išmokėtos 2019 m. ir vėliau (neatsižvelgiant į metinių pajamų sumą).
15 % - Ligos išmokos (įskaitant išmokamas darbdavio), motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos (neatsižvelgiant į metinių pajamų sumą).
15 % - Pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai) (neatsižvelgiant į metinių pajamų sumą).
15 % - (atėmus mokesčio kreditą) Individualios veiklos pajamos.
5 % - Ne individualios veiklos pajamų, gautų už parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn atliekas, dalis, neviršijanti 120 VDU* (2019 m. ir vėliau).
20 % - Ne individualios veiklos pajamų, gautų už parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn atliekas, dalis, viršijanti 120 VDU* (2019 m. ir vėliau).
20 % - Tokių nesusijusių su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais metinių pajamų dalis, neviršijanti** 60 VDU* (2021 m.), 84 VDU* (2020 m.),120 VDU* (2019 m.):

 •     tantjemų ar atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamo vietoj tantjemų arba kartu su jomis,
 •     iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, gautų autorinių atlyginimų,
 •     mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautų pajamų.

32% -2020 m. ir vėliau
27% - 2019 m. Tokių nesusijusių su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais metinių pajamų dalis, viršijanti**
tantjemų ar atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamo vietoj tantjemų arba kartu su jomis,
iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, gautų pajamų pagal autorines sutartis,
mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautų pajamų.

15 % - Nesusijusių su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais pajamų (išskyrus pajamas iš individualios veiklos, paskirstytąjį pelną, tantjemas ir atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavio pagal autorines sutartis, mažųjų bendrijų vadovų (kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai) pagal paslaugų sutartį gautas pajamas) dalis, neviršijanti 120 VDU* (2019 m. ir vėliau):

 •     palūkanų,
 •     autorinių atlyginimų ne iš darbdavio,
 •     iš turto pardavimo (kitokio perleidimo nuosavybėn),
 •     iš turto nuomos,
 •     honorarų,
 •     azartinių lošimų laimėjimų,
 •     dovanų, prizų ne iš darbdavio, ir kt.

20 % - Nesusijusių su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais apmokestinamųjų pajamų (išskyrus pajamas iš individualios veiklos, paskirstytąjį pelną, tantjemas ir atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavio pagal autorines sutartis, mažųjų bendrijų vadovų pagal paslaugų sutartį gautas pajamas) dalis, viršijanti 120 VDU* (2019 m. ir vėliau):

 •     palūkanų,
 •     autorinių atlyginimų ne iš darbdavio,
 •     iš turto pardavimo (kitokio perleidimo nuosavybėn),
 •     ne individualios veiklos pajamų, gautų už parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn atliekas,
 •     iš turto nuomos,
 •     honorarų,
 •     azartinių lošimų laimėjimų,
 •     dovanų, prizų ne iš darbdavio ir kt.

Fiksuoto dydžio
Už pajamas, nuo kurių pajamų mokestis sumokamas įsigyjant verslo liudijimą.

* VDU - vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti:
2021 m. 1 VDU – 1 352,70 Eur; 60 VDU – 81 162 Eur; 120 VDU – 162 324 Eur.
2020 m.: 1 VDU – 1 241,40 Eur; 84 VDU – 104 277,60 Eur; 120 VDU – 148 968 Eur.
2019 m.: 1 VDU – 1 136,20 Eur; 120 VDU – 136 344 Eur.

** 60, 84, 120 VDU viršijanti / neviršijanti pajamų dalis apskaičiuojama nuo bendros šių metinių pajamų sumos:

 •     susijusių su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais (neįskaitant apskaičiuotų 2018 m. ar anksčiau),
 •     tantjemų ir atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete,
 •     gautų iš darbdavio pagal autorines sutartis,
 •     mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautų pajamų.

Mokesčio lengvatos:

Pajamų mokesčio lengvatos:

 •     pajamų mokesčiu neapmokestinamos pajamos (GPMĮ 17 straipsnis);
 •     neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD), taikomas su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms (GPMĮ 20 straipsnis);
 •     iš pajamų atimamos išlaidos (GPMĮ 21 straipsnis).
Norite pradėti?
Jau turite Saskaitos.lt paskyrą? Prisijunkite.
Pradėti dabar