9.00 - 17.00 val.
   
Saskaitos.lt bendros taisyklės
Prašome susipažinti su mūsų projekto taisyklėmis ir bendromis sąlygomis.

1. BENDRUSIOS NUOSTATOS


1.1. Interneto svetainė (toliau – Svetainė), viešai prieinama adresu www.saskaitos.lt, nuosavybės teise priklauso ir yra kontroliuojama Saskaitos LT, MB į.k. 305907467, buveinė Ukmergės g. 126, Vilnius (toliau – Bendrovė).
1.2. Šios naudojimosi Svetaine taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi internetine svetaine www.saskaitos.lt tvarką ir sąlygas. Taisyklės skelbiamos viešai Svetainėje. Kiekvienas Svetainės naudotojas (toliau – Klientas) sutinka su visomis šių Taisyklių nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis.
1.3. Visa Svetainėje skelbiama informacija priklauso Bendrovei. Jokia Svetainėje skelbiama informacija ar jos dalis negali jokiu būdu būti kopijuojama ar platinama ir naudojama jokiais kitais tikslais, nei siekiant naudotis Bendrovės paslaugomis.
1.4. Registruodamasis Svetainėje klientas patvirtina, kad perskaitė ir suprato šias Taisykles ir patvirtina, kad šiose Taisyklėse nėra paslėptų sąlygų.
 

2. KLIENTŲ REGISTRACIJA


2.1. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine galima tik atlikus registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus Svetainės dešiniajame kampe esančią aktyviąją nuorodą „Savitarna", užpildžius privalomus registracijos formos laukelius: elektroninio pašto adresas ir prisijungimo slaptažodis bei susipažinus su Privatumo politika ir šiomis Taisyklėmis. Apie sėkmingą registraciją Klientas informuojamas trumpuoju tekstiniu pranešimu, siunčiamu Kliento nurodytu elektroniniu pašto adresu. Klientas registruodamasis patvirtina, kad:
2.1.1. Klientas įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles ir Privatumo politiką, jas suprato ir su jomis laisva valia sutinka bei įsipareigoja naudotis Svetaine Taisyklėse ir Privatumo politikoje nustatyta tvarka ir sąlygomis;
2.1.2. Kliento pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Klientas, keisdamas ar pildydamas duomenis apie save ar atstovaujamą įmonę, privalo pateikti tik teisingus duomenis. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, tenka Klientui;
2.1.3. pasikeitus Kliento registracijos metu nurodytiems duomenims ar kitai susijusiai informacijai, Klientas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas pakeisti duomenis savitarnos skiltyje arba informuoti apie tai Bendrovę;
2.2. Klientas įsipareigoja dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo prie Savitarnos duomenis (tame tarpe slaptažodį) nuo trečiųjų asmenų susižinojimo.
2.3. Klientas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Kliento duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, visa apimtimi tenka Klientui.
 

3. BENDROVĖS IR KLIENTO TEISĖS BEI PAREIGOS


3.1. Bendrovė pasilieka teisę bet kada, nepranešusi Klientui, keisti Svetainėje nurodytas Bendrovės teikiamas Paslaugas ar atskiras jų sąlygas, taip pat bet kokią informaciją. Klientas supranta ir sutinka, kad Bendrovė niekada nebus laikoma atsakinga už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui, ir atsisako reikšti bet kokias pretenzijas Bendrovei dėl tokių veiksmų atlikimo.
3.2. Bendrovė, siekdama apginti asmenų teises ir teisėtus interesus ir (ar) vykdydama teisės aktų reikalavimus, ir (ar) Klientui nesilaikant šių Taisyklių nuostatų, turi teisę be išankstinio pranešimo ar Kliento sutikimo panaikinti Kliento registraciją Svetainėje.
3.3. Bendrovė turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, sustabdyti ar visiškai nutraukti Svetainės veiklą.
3.4. Naudodamasis Svetaine ir (ar) Bendrovės teikiamomis Paslaugomis, Klientas privalo:
3.4.1. griežtai laikytis šių Taisyklių ar Privatumo politikoje nustatytos tvarkos ir reikalavimų;
3.4.2. nepažeisti Bendrovės ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;
3.4.3. neteikti melagingų ir (ar) klaidinančių duomenų apie save ar atstovaujamą įmonę;
3.4.4. naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis ir įrenginiais;
3.4.5. neplatinti kompiuterinių virusų ir (ar) imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti Svetainės darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą Svetainei;
3.4.6. nesiimti jokių tyčinių veiksmų, kurie sutrikdytų Svetainės veiklą Klientui ar tretiesiems asmenims;
3.5. Klientui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių ar Privatumo politikos nuostatų, Bendrovė įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Kliento galimybes bet kokiu būdu naudotis Svetaine ir pareikalauti atlyginti nuostolius.
 

4. PIRKIMO TAISYKLĖS


4.1. Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis.
4.2. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.
 

5. BENDROVĖS ATSAKOMYBĖ


5.1. Bendrovė neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo šios Svetainės veikimo, nes jų veikimą gali įtakoti veiksniai, kurie nepriklauso nuo Bendrovės valios. Tačiau Bendrovė įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kiek įmanoma sklandesnį Svetainės veikimą ir Paslaugų teikimą, tačiau Bendrovė visais atvejais neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl minėtų veiklos sutrikimų.
5.2. Klientas sutinka, kad jei Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Bendrovė nėra ir nebus atsakinga už Svetainės sutrikimus. Klientas supranta ir sutinka, kad Bendrovės Paslaugos teikiamos be jokių Bendrovės patvirtinimų ar garantijų, kad Svetainė veiks ir Paslaugos joje bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, visa apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims.
 

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


6.1. Taisyklių vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
6.2. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento. Jei Klientas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymų paskelbimo ir toliau naudojasi Svetaine, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais.
6.3. Jei kuri nors Taisyklių nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios Taisyklių nuostatos lieka galioti.
6.4. Visi ginčai, susiję su šiomis Taisyklėmis, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 
Jeigu turite pastabų ar klausimų - būtinai susisiekite su mumis!
Norite pradėti?
Jau turite Saskaitos.lt paskyrą? Prisijunkite.
Pradėti dabar