9.00 - 17.00 val.
Gyva (atsijungę)
 

Privatumo politika

 
PRIVATUMO POLITIKA
Mūsų tikslas – saugoti bei atsakingai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Šioje privatumo politikoje sužinosite, kokią informaciją apie Jus renkame, ką su ja darome ir kam perduodame.

DUOMENŲ VALDYTOJO DUOMENYS

Saskaitos LT, MB, juridinio asmens kodas 305907467, buveinės adresas Ukmergės g. 126, Vilnius (toliau – „mes“ arba „duomenų valdytojas“, arba „Bendrovė“).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis, užtikrina kiekvieno asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę, griežtai laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų, taip pat šių principų:
 
a. Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo;
b. Tikslo apribojimo;
c. Duomenų kiekio mažinimo;
d. Tikslumo;
e. Saugojimo trukmės apribojimo;
f. Vientisumo ir konfidencialumo;
g. Atskaitomybės.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS

Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi, kai:
 
•    Jūs duodate sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tam tikrais tikslais;
•    Jūs sudarote/ ketinate sudaryti sutartį su Bendrove dėl Paslaugų teikimo, arba sutartis jau yra sudaryta ir Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas sutarčiai vykdyti;
•    siekiama apsaugoti Jūsų esminius interesus;
•    Jūsų asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Jūsų interesai nėra svarbesni;
•    Jūsų asmens duomenis tvarkyti yra būtina Bendrovei vykdant teisės aktų nustatytus reikalavimus.
•    Svetainėje vykdant apmokėjimą už paslaugas jūsų duomenys apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais, tačiau jais neapsiribojant:

•    Siekiant suteikti geriausiai jūsų poreikius atitinkančius pasiūlymus;
•    Užklausų, įskaitant, bet neapsiribojant skundų, administravimo tikslais, ar siekiant išspręsti bet kokias problemas, kurioms reikalingi Jūsų duomenys, kai Jūs kreipiatės į mus;
•    Susisiekimo su Jumis tikslu, siekiant išsiaiškinti Jūsų poreikius;
•    Dalykinių santykių ir duomenų atnaujinimo;
•    Sutarčių sudarymo ir paslaugų teikimo;
•    Paslaugų kokybės kontrolės tikslu vykdomas pokalbių įrašymas;
•    Bendrovės žinomumo skatinimo;
•    Siekiant pagerinti www.saskaitos.lt (toliau – Svetainė)  veikimą, kad galėtumėte lengvai rasti tai, ko ieškote, efektyviai naudotis paslaugomis;
•    Santykių su klientais ir partneriais palaikymo;
•    Vidaus administravimo;
•    Buhalterinės apskaitos;
•    Informavimo ir komunikacijos;
•    Mokėjimo už paslaugas;
•    Tiesioginės rinkodaros.

ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

Aukščiau nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais mes galime tvarkyti šias pagrindines asmens duomenų kategorijas, tačiau jomis neapsiribojant:
 
•    Jūsų vardas, pavardė, el.pašto adresas, telefono numeris, gyvenamasis adresas, pareigos, banko sąskaitos numeris ir kt.
•    Jūsų įmonės pavadinimas, įmonės kodas, tipas, PVM kodas, registracijos adresas, banko sąskaitos numeris, pajamos, išlaidos ir kt.
•    Už įmonę atsakingų asmenų duomenys – vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamasis adresas, pareigos ir kt.
•    Skaitmeniniai duomenys – slapukai, IP adresas, šalis, iš kurios prisijungiama, naudojama naršyklė ir kt.
•    Jūsų klientų duomenys - įmonės pavadinimas, adresas, neapmokėtų sąskaitų sumos, banko sąskaitos numeris, atstovai ir pan.
•    Jūsų išsiųstų laišku sąrašas - data, sąskaitos numeris, el. pašto adresas

ASMENS DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO BŪDAI

Asmens duomenys gali būti renkami ir tvarkomi šiais būdais:
 
•    Jums lankantis Svetainėje;
•    Jums registruojantis Svetainėje ar pildant Svetainėje esančius dokumentus bei sudarant paslaugų teikimo sutartis su Bendrove;
•    Jums pateikiant asmens duomenis bendravimo su Bendrovės darbuotojais ar atstovais metu;

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ar numato teisės aktai.

Įprastai duomenis saugosime paslaugų teikimo, sutarties galiojimo metu ir 10 metų pasibaigus sutarčiai ar teisiniams santykiams, vykdydami  su dokumentų archyvavimu susijusius, teisės aktuose nustatytus reikalavimus bei siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Jūsų asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei 5 (penkerius) metus nuo sutikimo gavimo arba iki tol, kol Jūs atšauksite sutikimą. Pasibaigus duomenų tvarkymo terminui ar jei sutikimą atšauksite, Mes saugosime duomenis apie Jūsų sutikimo davimo faktą 10 (dešimt) metų nuo sutikime nurodyto duomenų tvarkymo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Mūsų reikalavimus.

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Mes atskleidžiame Jūsų duomenis tik tiek, kiek tai yra būtina, bei tokia forma, kokia reikalinga norint pasiekti tikslus, įvardytus šioje Privatumo politikoje. Duomenys atskleidžiami tik tiems tretiesiems asmenims, su kuriais esame pasirašę sutartis, apsaugančias Jūsų teises, susijusias su Jūsų asmens duomenų apsauga. Kai kuriais atvejais mes turime pareigą atskleisti Jūsų duomenis valdžios institucijomis (pvz. mokesčių administratoriams, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, Lietuvos bankui), tačiau tik laikantis nustatytų teisinių įsipareigojimų.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Jūs turite visas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, BDAR ir kituose teisės aktuose įtvirtintas teises, įskaitant teisę:
 
•    susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami;
•    reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba apriboti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant BDAR ar kitų įstatymų nuostatų;
•    nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti arba prieštarauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais ar kitais tikslais, dėl kurių prašomas Jūsų sutikimas;
•    nesutikti, kad būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą;
•    įgyvendinti savo teisę į duomenų perkeliamumą;
•    įgyvendinti teisę būti „pamirštam“;
•    skųsti Bendrovės kaip duomenų valdytojo veiksmus Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 
Savo teises įgyvendinti galite pateikę prašymą el.paštu info@saskaitos.lt
Bendrovė, veikdama kaip duomenų valdytojas, turi teisę motyvuotai atsisakyti įgyvendinti Jūsų teisę apriboti duomenų subjekto duomenų tvarkymą esant BDAR nustatytiems pagrindams, įskaitant, bet neapsiribojant, jei tolesnis duomenų tvarkymas, saugojimas yra būtinas Bendrovei siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisėtus interesus.

NAUDOJAMI SLAPUKAI

Svetainėje Bendrovė gali naudoti slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų tinklo naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuterio kietajame diske. Slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ar kitą galinį įrenginį pirmą kartą apsilankius Svetainėje. Vėliau slapukai naudojami Jūsų kompiuterio ar kito galinio įrenginio identifikavimui ir palengvina Jūsų prieigą prie Svetainės ar joje esančios informacijos.
Į Jūsų kompiuterį ar kitą galinį įrenginį įrašomi slapukai, nurodyti šioje lentelėje:
 

SLAPUKO PAVADINIMAS

FUNKCIJA

GALIOJIMO TERMINAS

NAUDOJAMI DUOMENYS

_dc_gtm_UA25151995-1

Identifikuoja vartotoją, pateikia informaciją

apie tai, kaip puslapis buvo pasiektas bei

naudotas

10 min

Naudojamas, nenaudojamas

_fbp

Identifikuoja vartotoją, pateikia informaciją apie tai, kaip puslapis buvo pasiektas bei

naudotas

3 mėnesiai

Facebook naudojamas numeris

_ga

Identifikuoja vartotoją, pateikia informaciją apie tai, kaip puslapis buvo pasiektas bei

naudotas

 

3 metai

 

Google analytics naudojamas numeris

_gcl_au

Identifikuoja vartotoją, pateikia informaciją apie tai, kaip puslapis buvo pasiektas bei

naudotas

 

3 mėnesiai

Google Adsense naudojamas numeris

_gid

Identifikuoja vartotoją, pateikia informaciją apie tai, kaip puslapis buvo pasiektas bei

naudotas

 

1 diena

Google analytics naudojamas numeris

cookie-information

Sutikimas su slapukų politika

3 metai

Vartotojo pasirinkimas

cookie-enable

Sutikimas su slapukų politika

3 metai

Vartotojo pasirinkimas

PHPSESSID

Saugo reikalingą informaciją naršant svetainėje

1 diena

Unikalus identifikatorius


Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius, kuriems taikomos atitinkamos trečiosios šalies privatumo politika.

Privatumo politiką galime peržiūrėti ir keisti bet kuriuo metu. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje www.saskaitos.lt dienos. Rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.
  
Jeigu turite pastabų ar klausimų - būtinai susisiekite su mumis!
Norite pradėti?
Jau turite Saskaitos.lt paskyrą? Prisijunkite.
Pradėti dabar